บริการรับจดทะเบียน

จดทะเบียน
ห้างหุ่นส่วนจำกัด

เหมาะสำหรับกิจการในครอบครัว
7,500 บาท / ครั้ง
  • รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว
  • ค่าบริการจองชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • ค่าบริการเตรียมเอกสารประกอบต่าง ๆ
  • ค่าดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง หจก.
  • ฟรี! ตรายางแบบหมึกในตัว 1 ชุด

จดทะเบียน
บริษัทจำกัด

เหมาะสำหรับทุกกิจการ
13,000 บาท / ครั้ง
  • รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว
  • ค่าบริการจองชื่อบริษัทจำกัด
  • ค่าบริการเตรียมเอกสารประกอบต่าง ๆ
  • ค่าดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด
  • ฟรี! ตรายางแบบหมึกในตัว 1 ชุด
Popular

จดทะเบียนได้ไว จบง่ายใน

5 ขั้นตอน

กรอกแบบฟอร์ม

กรอกข้อมูลในไฟล์แบบฟอร์มสำเร็จรูป ที่ทางเราจัดเตรียมไว้ให้

จองชื่อและเตรียมเอกสาร

TJR Accounting ดำเนินการจดชื่อ และเตรียมเอกสารทั้งหมด

ลงนามเอกสาร

รอรับเอกสารเพื่อลงนาม และจัดเตรียมเอกสารประกอบ

ดำเนินการจดทะเบียน

นัดตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสารและดำเนินการจดบริษัทแทนลูกค้าทั้งหมด

ส่งเอกสารให้ลูกค้าถึงบ้าน

รวบรวมและจัดส่งเอกสารรับรองการจดทะเบียนให้ลูกค้าถึงบ้าน

สิ่งที่คุณจะได้
เมื่อใช้บริการจากเรา

ให้คำปรึกษาการจดทะเบียน

“TJR Accounintg” จะให้คำปรึกษาลูกค้าแต่ละท่านว่าควรจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทใดถึงจะเหมาะสม ทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด หรือจดทะเบียนการค้าสำหรับบุคคลธรรมดา

หนังสือบริคณห์สนธิ

คือตราสารที่ผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทได้ตกลงร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงจุดประสงค์ในการก่อตั้งบริษัท โดยมีการระบุรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ชื่อบริษัท ผู้ก่อตั้ง ที่อยู่ของบริษัท รวมถึงทุนจดทะเบียน

หนังสือรับรองนิติบุคคล

เอกสารที่รับรองความมีตัวตนของนิติบุคคล เพื่อใช้ในการทำธุรกิจหรือธุรกรรมต่าง ๆ ในนามนิติบุคคล เช่น การยื่นภาษี การซื้อขายที่ดิน การกู้ยืมเงิน การทำสัญญา หรือ ติดต่อธนาคาร

ขึ้นทะเบียนกิจการกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

บริการลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมรับ Username, Password สำหรับกิจการ

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน

คือเอกสารยืนยันว่าบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดได้จดทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะระบุ เลขทะเบียนนิติบุคคล ชื่อ วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง สามารถใช้ใบนี้ในการประกอบการทำธุรกิจ

ฟรีปฎิทินภาษีประจำปี

ตรายางแบบหมึกในตัวเพื่อความสะดวกในการใช้งานและการพกพาไปทำธุรกรรมนอกสถานที่ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการทำธุรกรรมต่าง ๆ เช่น ลงนามรับรองคู่กับลายเซ็นกรรมการบริษัท

ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตรายางแบบหมึกในตัวเพื่อความสะดวกในการใช้งานและการพกพาไปทำธุรกรรมนอกสถานที่ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการทำธุรกรรมต่าง ๆ เช่น ลงนามรับรองคู่กับลายเซ็นกรรมการบริษัท

ฟรีขึ้นทะเบียนนายจ้าง

ตรายางแบบหมึกในตัวเพื่อความสะดวกในการใช้งานและการพกพาไปทำธุรกรรมนอกสถานที่ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการทำธุรกรรมต่าง ๆ เช่น ลงนามรับรองคู่กับลายเซ็นกรรมการบริษัท

สอบถามเพิ่มเติม