บริการตรวจสอบบัญชี

ตารางค่าบริการ

รายได้ต่อปี ค่าบริการ
งบเปล่า 7,000 บาท/ปี
ไม่เกิน 1 ล้านบาท 8,000 บาท/ปี
ไม่เกิน 2 ล้านบาท 9,500 บาท/ปี
ไม่เกิน 3 ล้านบาท 11,000 บาท/ปี
ไม่เกิน 4 ล้านบาท 12,500 บาท/ปี
ไม่เกิน 5 ล้านบาทร 14,000 บาท/ปี
ไม่เกิน 6 ล้านบาท 15,500 บาท/ปี
 • การตรวจสอบบัญชีช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่รายงานอยู่เป็นความจริง ถูกต้องตามหลักการบัญชีและมาตรฐานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เชื่อถือได้จริง ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจ
 • ป้องกันการทุจริตหรือความผิดพลาดทางการเงิน ซึ่งการตรวจสอบนี้ช่วยในการพิจารณาและปรับปรุงระบบควบคุมภายในเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • การตรวจสอบบัญชีช่วยให้ธุรกิจรู้ถึงจุดอ่อนและข้อผิดพลาดในกระบวนการบริหารเงิน ซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินได้อย่างต่อเนื่อง
 • เพิ่มความมั่นใจว่าทรัพยากรทางการเงินถูกจัดการอย่างเหมาะสมและปลอดภัยไม่มีการรั่วไหลหรือการทุจริตที่อาจกระทบต่อการเงินของธุรกิจ
 • การระบุและประเมินความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งทำให้ธุรกิจสามารถวางแผนและดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงได้
 • ตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS)
 • ตรวจสอบความถูกต้องของงบแสดงสถานะการเงิน (สินทรัพย์, หนี้สิน, ทุน)
 • ตรวจสอบความถูกต้องของงบกำไรขาดทุน (รายได้, ต้นทุน และ ค่าใช้จ่าย)
 • เซ็นรับรองงบการเงิน
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน
 • ประเมินความเหมาะสมหลักการบัญชีที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
 • เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
 • ทำการเสนอข้อคิดเห็น และข้อสังเกตที่พบเจอทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบัญชีให้ทางผู้บริหารได้ทราบ
 • ให้บริการในเรื่องของการยื่นงบการเงินที่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
 • เก็บข้อมูล (Data Gathering) เก็บข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือบุคคลที่ต้องการตรวจสอบ ข้อมูลที่ต้องเก็บรวมถึงสมุดรายวันบัญชีและเอกสารทางการเงินอื่นๆ เช่น ใบแจ้งยอดเงินคงเหลือธนาคาร ใบแจ้งหนี้จากลูกค้า ใบสำคัญจ่าย เป็นต้น
 • วางแผนการตรวจสอบ (Audit Planning) วางแผนการตรวจสอบโดยกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ รวมถึงการกำหนดระยะเวลาและทีมตรวจสอบที่จะดำเนินการตรวจสอบ ขั้นตอนนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับการตรวจสอบในขั้นตอนถัดไป
 • การทดสอบความถูกต้อง (Substantive Testing) การตรวจสอบความถูกต้องส่วนสำคัญของรายการบัญชี เช่น การตรวจสอบรายการซื้อขาย รายการค่าใช้จ่าย และรายการบัญชีลูกหนี้ เป็นต้น
 • การตรวจสอบควบคุมภายใน (Internal Control Testing) ตรวจสอบระบบควบคุมภายในขององค์กรเพื่อประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ ว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันความผิดพลาดและมีการทุจริตในการดำเนินงานหรือไม่
 • การรายงานผล (Reporting) หลังจากสิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบ ทีมตรวจสอบจะรายงานผลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นเจ้าของธุรกิจ กรรมการ เป็นต้น
 • ติดตามและการแก้ไข (Follow-up and Remediation) หลังจากการรายงานผลการตรวจสอบ จะต้องติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่พบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแก้ไขให้เสร็จสิ้น

ตรวจสอบงบการเงินประจำปี

 • ให้บริการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 • ให้บริการตรวจสอบนิติบุคคลหมู่บ้าน, นิติบุคคลอาคารชุด, มูลนิธิ, สมาคม ฯลฯและนิติบุคคลอื่นที่ต้องได้รับการสอบบัญชี 
 • ให้บริการตรวจสอบตามข้อกำหนดที่ตกลงร่วมกัน 
 • ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากรตลอดระยะเวลาการให้บริการ

บริการสอบทาน

 • ให้บริการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
 • ให้บริการสอบทานแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50 ประจำปี (Tax Review) 
 • ให้บริการสอบทานงานอื่นๆ

กฎหมายกำหนดให้กิจการต้องจัดทำงบการเงินและต้องจัดให้ มีการตรวจสอบ และรับรองบัญชีโดย ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เป็นประจำทุกปี

สอบถามเพิ่มเติม